Köp- och Leveransvillkor

Försäljning av plantskoleväxter

1. Säljaren tillhandahåller plantskoleväxter i enlighet med Säljarens vid var tid gällande prislista eller offert.

2. Plantskoleväxterna säljs med iakttagande av Statens Jordbruksverks författningssamling SJVFS 2010:47 T42, Kvalitetsregler för plantskoleväxter utgiven av GRO:s plantskolesektion, 4:e upplagan 2013, samt med hänsyn till utarbetade regler av ENA (European Nurserystock Association).

3. Säljaren tillhandahåller vid anfordran planterings- och skötselinstruktion som är anpassad för de växter som ingår i leveransen, samt erforderliga växtpass och e-certifikat vid leverans av uppdrivna plantskoleväxter i Sverige.

Priser, beställning och betalning

4. Alla priser är angivna exklusive moms med aktuell mervärdesskatt specificerad på fakturan.

5. Vi reserverar oss för eventuell mellanförsäljning.

6. En skriftlig beställning från Köparen skall följas av en orderbekräftelse från Säljaren. Om Säljaren inte fullt ut kan levererar i enlighet med Köparens beställning, i antal eller med leveranstid som beställningen angivit, skall istället en skriftlig offert tillställas Köparen. En offertförfrågan från Köparen följs också av en skriftlig offert från Säljaren. Säljarens offert är bindande i trettio (30 dagar) om annat inte anges i offerten.

7. Betalningsvillkor är om annat inte avtalas tjugo (20) dagar. Säljaren fakturerar efter mottagen leverans. Vid överenskommelse om delleveranser faktureras varje delleverans för sig om inget annat överenskommes. Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta om tio (10) procent över vid var tid gällande diskonto.

8. Om Köparen är i dröjsmål med betalning av förfallna fakturor för tidigare utförda leveranser, har Säljaren rätt att stoppa ny leverans till dess att betalning skett, alternativt att Köparen ställer godtagbar säkerhet för den nya leveransen.

Leveransvillkor

9. Som leveransvillkor gäller Fritt Köparens önskade leveransadress för beställningar som överstiger 5 000:- exkl. moms i ordervärde samt där yttre förutsättningar för en 18 meter lång trailer med en vikt på 40 ton kan tillgodoses. En fraktavgift till självkostnadspris tillkommer vid beställningar som understiger ovan nämnda ordervärde. Avlossning av växterna, avemballering och bortforsling av emballage ombesörjes av Köparen om inget annat överenskommes.

10. Säljaren ansvarar för att växterna är erforderligt förpackade och emballerade inför transport.

11. Risken för plantskoleväxterna övergår på Köparen då dessa mottagits av Köparen.

12. Säljaren har rätt att senarelägga leveransen helt eller delvis om avtalad leveranstid hindras eller försvåras pga trafikläge eller väderleksförhållanden som på något sätt kan riskera att skada växterna.
 
13. Köparens rätt till senareläggning av leveransen är begränsad till situationer där på grund av Force Majeur, vilket innefattar händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut och jämförbara händelser utanför Köparens kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelse, som gör att nämnda avtal/utfästelse ej kan hållas, skall utgöra grund till att Köparen befrias från förpliktelser att fullgöra nämnda avtal).

14. Köparen ansvarar för att ta emot plantskoleväxterna vid avtalad leveranstid och leveransadress. Köparen är medveten om underlåtenhet att ta emot plantskoleväxterna på avtalad leveranstid och leveransadress, innebär en betydande risk för att växterna skadas. Varuleveranser som inte blir mottagna, kommer att debiteras fullt ut då risken för permanenta skador under långvarig lagerhållning och transport är att betrakta som given.

15. Säljaren har inte något ansvar för försening som beror på inträffade klimatskador, åverkan av skadedjur, angrepp av växtsjukdomar och liknande omständigheter utanför en normalt aktsam säljares kontroll.

16. Säljarens ansvar för skada vid en väsentlig försening som Säljaren ansvarar för är begränsat till ett blopp som motsvarar maximalt 10 procent av priset för den eller de plantskoleväxter förseningen avser, alternativt vid väsentlig försening av hel leverans, maximalt 10 procent av priset för hela leveransen. För skadestånd krävs att Köparen kan visa att denne orsakats direkta kostnader av förseningen till motsvarande belopp.

17. Köparen har vid Säljarens väsentliga försening med hel leverans, rätt att avbeställa leveransen i dess helhet, förutsatt att leverans ännu ej skett och att den senarelagda tidpunkt för leverans som Säljaren aviserat som nödvändig, heller inte har inträtt. Köparen har därutöver rätt till ersättning för de direkta kostnader Köparen kan visa att denne orsakats av den avbeställda leveransen, dock maximerat till 10 procent av priset för hela leveransen på samma sätt som stadgats i punkt 16 ovan.

Mottagningskontroll och reklamation

18. Säljaren tillhandahåller vid anfordran planterings- och skötselinstruktion som är anpassad för de växter som ingår i leveransen. Det ankommer på Köparen att hantera mottagna plantskoleväxter på det sätt som anses adekvat för växternas kvalitet och fortlevnad. Det ankommer på Köparen att omedelbart efter avemballering genom fotografering dokumentera eventuellt förekommande synliga fel. Det ankommer vidare på Köparen att se till att Köparen eller den som har anlitats av Köparen för plantering och därpå följande etablering av växterna att genom dokumenterad egenkontroll säkerställa att planterings- och skötselinstruktioner följts.

19. Köparen skall vid mottagandet av leverans besiktiga plantskoleväxterna. Köparen får inte åberopa att plantskoleväxt är felaktig om inte skriftlig reklamation gjorts omedelbart efter det att del upptäcks eller borde ha upptäckts. Fel som märkts eller borde ha märkts vid mottagandet av leveransen skall reklameras senast inom åtta (8) arbetsdagar från mottagandet. Med mottagande avses tidpunkt då leveransen ankommit till Köparen eller Köparen anvisat som mottagare.

Säljarens ansvar för fel

20. Köparen är medveten om att det inte lämnas någon etableringsgaranti, även om planterings- och skötselinstruktion följts. Skador kan bland annat uppstå av luft och vattenföroreningar, växtnäringsbrist, felaktigt PH-värde i jorden, utöver felaktigt skötsel, växtskadegörare m.m.

21. För fel som består av bristande sortäkthet har Köparen som enda påföljd för sådant fel rätt till omleverans. Om Köparen inte följt den planterings- och skötselinstruktion som Säljaren tillhandahållit har Säljaren inte något ansvar för fel hos växten. Den ankommer på Köparen att genom dokumenterad egenkontroll visa att dessa instruktioner följts. Säljaren ansvarar inte för fel som uppstått på grund av osedvanliga väderleksförhållanden på planteringsorten.

22. Ansvarstiden gällande fel som består av bristande sortäkthet är fem (5) år från avtalad leveranstidpunkt.

23. Som följd för fel som Säljaren svarar för skall i första hand omleverans ske, om inte Säljaren kan visa att felet kan avhjälpas och Köparen skäligen har att nöja sig därmed. Underlåter Säljaren att utan dröjsmål avhjälpa fel eller företa omleverans har Köparen efter att lämnat Säljaren skriftligt besked därom rätt till ersättning för skäliga kostnader för att själva låta avhjälpa felet eller ombesörja omleverans från annan plantskola.

24. I den mån omleverans inte kan ske under aktuell säsong har Köparen istället rätt till prisavdrag motsvarande priset för den eller de felaktiga plantskoleväxter leveransen omfattat. Om omleverans inte kan ske under aktuell säsong och antalet felaktiga plantskoleväxter svarar för en så väsentlig del av leveransen att det medför en betydande olägenhet för Köparen att stå fast vid köpet i resterande delar, har Köparen rätt att häva leveransen i dess helhet. Säljaren skadeståndsansvar är i sådant fall begränsat till ett belopp som motsvarar överenskommet pris för leveransen, alternativt det lägre belopp som Köparen dittills betalat för leveransen, att i så fall återbetalas av Säljaren.

25. Säljaren är inte i något fall, vare sig vid försening med eller fel i leveransen, skyldig att utge ersättning för utebliven vinst eller annan indirekt skada.

26. Vid eventuell tvist av avtalet mellan Köparen och Säljaren, skall det avgöras enligt svensk rätt av allmän domstol varvid tingsrätten i den domsaga där Säljaren har sitt säte skall vara första instans.